петък, 28 юни 2019 г.

Първата библиотека, възникнала в Силистренска област, е през далечната 1870 година

С участието на заместник-областния управител на област Силистра Стоян Бонев и на Цветана Игнатова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ при община Силистра, в Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра бе открита изложбата „Хоризонти вчера – хоризонти днес: Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра и читалищните библиотеки в Силистренска област – партньори в реализиране на националните политики на Министерство на културата и на местната власт”. Изложбата е под егидата на областния управител Ивелин Статев и е организирана със съдействието на Областна администрация Силистра  в изпълнение на Комуникационната стратегия (КС) на Република България за Европейския съюз.

  
Експонираните постери обхващат актуалния профил на 59 активни библиотеки от региона с нагледни фотоси от визията и дейността й. Секторите са групирани по общини, всеки от седемте в обособен колорит. В единадесет теми е представена многообразната дейност на Регионалната библиотека - от „Библиотечен университет“, свързан с квалификационно обучение за специалността „Библиотекар“ до разностранната експертно-консултантска и методическа дейност в област Силистра, многобройните благотворителни инициативи за детско отделение на МБАЛ-Силистра; от национално представените ежегодни форуми и „Срещи с властта" до иновативния „Портал за здравни и транспортни услуги в област Силистра“.
Приключват събитията, провеждани от Областна администрация по Комуникационната стратегия на Република България за ЕС, както следва: на 28 юни в Силистра (17,30 ч., лятна естрада в Дунавски парк) с концерта „Песни за р. Дунав и морето“, посветен на Международен ден на река Дунав (29 юни), организиран от НЧ „Доростол“ Силистра, и в първите дни на м. юли в ХГ Силистра – с изложба с 20 постера на Студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ към филиала на  Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Силистра.  Наесен е обобщаващата конференция с представяне на всички събития по две от дейностите в приоритет 2 на Стратегията – в 7 читалища в различни общини, както още в 4 културни и образователни институции. 

Хронологическият преглед е категоричен: 

Първата библиотека, възникнала в силистренска област през далечната 1870 година е Регионалната библиотека. „"Дай, Боже, да върви напред!", написал Любен Каравелов за градската читалня с 10 вестника и книги на пет езика в читалище „Надежда". Създадена с дарения, събрани от будни силистренци през далечната 1870 г., запазила възрожденския стремеж към знание и просвета, вече 147 години Библиотеката е Храм за духовността в Силистра и областта. Mрез същата 1870 година се създава читалището в с. Гарван(Ситово). Следват 1873 г. - Тутракан, 1894 г. - Алфатар, 1895 - Дулово. 

В периода 1900-1913 г. възникват 5 библиотеки, а до 1940 г., когато българска Добруджа е под румънска власт - само три. След 1940 година, когато настъпва освобождението от румънска власт идва времето за  златен период за българските библиотеки и читалищни колекции в региона. Само за четири години в 27 новоосвободени български села жадните за знания и просвета добруджанци създават 27 читалища.

Периодът 1944-1990 г. е белязан с възникването на 15 читалища, както и на 1 през 1997 г. След 2000 година и промените в законодателството възникват 6 нови читалища, някои от тях без библиотеки. Трябва да отдадем дължимото на читалищното дело, което през годините след 1856 г. е формирало характера на българина и е отворило за него вратите към познанието, европейската култура и световната наука. 


В конферентна зала „Диоген Вичев” са представени 9 доклада, както следва:

- „С историческа памет към европейски хоризонти” - Даниела Недялкова, Директор РБ „Партений Павлович”, гр. Силистра
- „Библиотеката при Народно читалище Никола Й. Вапцаров-1873 Тутракан - традиции и поглед към бъдещето”, представен от Йорданка Иванова, библиотекар; 
- „Незагасващо огнище”, представен от Атанаска Ченева, библиотекар в НЧХристо Смирненски-1940”, с. Ситово
- „Основни дейности на библиотеката към НЧ Димитър Иванов Полянов-1870“ село Гарван”, представен от библиотекаря Ирена Папазова;
- „Библиотеката: културен и информационен център за жителите в селото, консултант и организатор по отбелязване на празниците от националния календар, място за срещи, разговори и социално общуване” - Филка Йорданова, библиотекар в НЧ „Светлина-1906, с. Смилец; 
- „Библиотеките са съкровищниците на всичките богатства на човешкия дух: Дейности на библиотеката при НЧ Пробуда-1940, село Калипетрово, представен от Ирена Владимирова, библиотекар; 
- „Да съхраним добрите традиции чрез библиотеката!” - Катя Драганова, библиотекар в НЧ "Никола Й. Вапцаров-1940, с. Попина; 
- „Читалищната библиотека - привлекателен център за деца и възрастни” - Виолета Хараланова и Гинка Тодорова, библиотекари в НЧ „ Отец Паисий-1942”, с. Кайнарджа; 
- „Поглед към съвременната читалищна библиотека” - Бюрхан Шевкед, гл. специалист отдел Култура в община Дулово.

1 коментар: