петък, 27 юли 2018 г.

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕПроектите на кандидати от област Силистра получават допълнителни точки при оценката
В Областен информационен център – Силистра се състоя информационна среща за представяне на отворената процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. С финансов ресурс от над 67 млн. лв. ще бъдат подкрепени проекти на микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., които развиват своята икономическа дейност в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. 

Желаещите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер от 50 000 лв. до 200 000 лв. за реализиране на пазара на предприемачески идеи (стоки и/или услуги), като финансирането от страна на програмата може да е до 80%. Най-много точки при оценката на проектните предложения ще се дават за пазарната приложимост на предприемаческата идея; образованието и професионалния опит на предприемача и неговия квалифициран екип; жени предприемачи; проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г., и които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Кандидатите от област Силистра получават допълнителни точки при оценяване, съгласно критерия за регионална приоритизация на проектите.

Подчертано бе, че процедурата е с два крайни срока на кандидатстване. Първият е до 16,30 часа на 5 септември 2018 г., а вторият до 16,30 часа на 7 ноември 2018 г., като всеки от сроковете е за кандидати с точно определен код на икономическа дейност, посочен в насоките за кандидатстване.
По време на информационната среща бяха споделени полезни практически съвети относно подготовката на проектите с акцент върху значението на бизнес плана, коректната документация, попълването на Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. Показана бе и методиката за оценка на проектите. Презентацията прерасна в работна дискусия, в която присъстващите се включиха активно и зададоха своите въпроси относно допустимостта им като бенефициенти и проектни идеи, коментирани бяха различни казуси и примери от практиката.
В първата част на събитието бе представена и възможността за стартиране на собствен бизнес чрез Финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Кредитите се предоставят от „Микрофонд“ АД и са с размер до 10 хил. евро, със срок на погасяване до 120 месеца, с фиксирана лихва от 2,9% до 4,35%, която не се променя за целия срок на договора.
Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансира

н по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Няма коментари:

Публикуване на коментар