неделя, 15 юли 2018 г.

Юристка с 22-годишен стаж стана административен ръководител на Районна прокуратура Силистра

Г-жа Милушева - третата отляво надясно на първия ред, със свои съученици от Випуск 1978 на ПГ "Св. Кл. Охридски" Силистра
Назаем от www.paragraph22.bg
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 8  гласа „за“  избра Веселина Милушева Милушева за административен ръководител на Районна прокуратура – Силистра. Кандидатурата на Петър Христов Петров – административен ръководител – районен прокурор в Районна прокуратура – Силистра бе подкрепена с 2 гласа. Нито един от членовете на колегията не гласува в подкрепа на кандидата Константин Петров Йовев - прокурор в Районна прокуратура – Силистра.
Прокурор Милушева има над 22 години юридически стаж. Професионалната ѝ кариера започва като следовател в Окръжна следствена служба – Силистра през 1997 г.  От месец ноември 2006 г. и към настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Силистра. С решение на ВСС по протокол № 41/ 22.10.2009 г. е поощрена със служебна благодарност за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът определя като приоритети: постигането на по-високи резултати в пряката съвместна работа между наблюдаващите прокурори и разследващите органи за стриктно спазване на правилата в НПК и срочното и навременно приключване на досъдебните производства. Предвижда се провеждане на съвместни работни срещи, обучения и семинари с разследващите органи и с полицейските органи с общи правомощия, с оглед повишаване на професионалните им умения и задълбочаване на правните им познания. 
Посочена е необходимостта от организиране на съвместни срещи с представители на Районен съд – Силистра и Окръжна прокуратура – Силистра за уеднаквяване на съдебната практика по определени дела, за намаляване броя на прекратените в съдебна фаза досъдебни производства и върнати за продължаване на разследването дела за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и с цел свеждане до минимум на постановени оправдателни присъди.
Набелязани са мерки за срочно приключване на разследването, регулярно обсъждане на всяко досъдебно производство с наблюдаващите прокурори за спазване на срочността и избягване на случаи на просрочени досъдебни производства, предвижда се осъществяване на непрекъснат контрол на досъдебните производства за повишаване качеството на изготвените прокурорски актове.
С цел укрепване административния капацитет на прокуратурата се предлагат мерки за повишаване квалификацията на прокурорите и деловодния персонал; изготвяне на план за работни срещи и обучения с разследващи органи, както и с представители на Районния съд и Окръжната прокуратура; създаване на екипен принцип на работа и осъществяване на непрекъснат контрол за навременно докладване на досъдебните производства и избягване на случаи за просрочване на делата, повишаване на качеството на разследване.
Въпроси зададоха членовете на Колегията Огнян Дамянов и Йордан Стоев за начина, по който ще бъде сформиран ръководния екип и оптималният брой на заместниците, както и за вижданията на кандидата за провежданата реформа на съдебната карта.
Кандидатурата на прокурор Милушева бе подкрепена от Огнян Дамянов, който посочи, че тя се ползва с доверие и авторитет сред колегите си, познава добрите практики установени в Районната прокуратура и има капацитет да ги продължи и надгради, показала е познаване на съществуващите проблеми, и ще успее да приложи адекватни мерки за справяне с тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар