вторник, 29 март 2022 г.

Проект със силистренско участие е повод за нова учебна дисциплина във Великотърновсикя университет

 

СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” продължава реализацията на проект

„Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”

финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. До момента е извършено теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Изследването е публикувано в интернет страницата www.ekaravelova.orgПериод на реализа
ция на проекта:
 20.07.2021 г. – 19.01.2024 г.

Стартирано е анкетно проучване (количествено изследване) във всички 28 области в страната, което се извършва от студенти, целящо изследване на нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Определени са 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които предстои да се извърши качествено изследване на принципа на фокус групите, на полово-ролевите стереотипи и взаимоотношенията в българското семейство към момента.

 За участие в изследването ще бъдат включени жители на малко, средно и голямо населено места и в област Силистра от различни възрастови групи и ученици от горен гимназиален курс. Изследването ще се проведе от експерти, представители на Великотърновски университет. Със събраните количествени и качествени данни ще се изготви анализ на проблема към настоящия момент от развитие на обществото ни, който ще послужи за изработването на два броя наръчници – за професионалисти и за политици. Анализите от изследванията ще послужат за изработване на предложения за законодателни промени, свързани с предотвратяване на насилието, основано на пола и равнопоставеността в България, синхронизирани с Европейското законодателство.

 През новата учебна 2022-2023 г. се предвижда въвеждане на нов цикъл лекции „Психология на българското семейство” в учебната програма по Етнопсихология към ВТУ – В. Търново, които ще се базират на резултатите от проведеното по проекта теоретично изследване. Очакванията на партньорите са убедени, че с въвеждането на тези лекции се дава възможност на студентите да придобият умения за редуциране на погрешни възприятия за семейството и ограничаване на стереотипите, базирани на половото неравенство и на насилието основано на пола.

Няма коментари:

Публикуване на коментар