вторник, 5 юли 2016 г.

Междуинституционалната работна среща в Алфатар относно социалната услуга от резидентен тип Кризисен център за деца


 На 11 юли от 9 до 17 часа в град Алфатар е междуинституционалната работна среща по теми, свързани с предоставянето на социалната услуга от резидентен тип Кризисен център за деца, организирана от Държавната агенция за закрила на детето и от Агенцията за социално подпомагане, с любезното съдействие на Янка Господинова, кмет на Община Алфатар. Целта на срещата е обсъждане на конкретни въпроси и набелязването на дейности и мерки за подобряване качеството и ефективността при предоставяне на социалната услуга от резидентен тип Кризисен център за деца. В срещата ще участват Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, Фахрадин Мехмед, бивш председател на Съвет на децата към ДАЗД, и Андреа Начева, представител на Разград към Съвета на децата. Както и кметове от цялата страна, вкл. от област Силистра.


Темите: идентифициране на предизвикателствата в процеса на предоставяне на резидентната услуга; предизвикателства пред управлението на услугата на местно ниво; подходи, дейности и мерки за подобряване качеството и ефективността при предоставяне на социалната услуга „кризисен център“; предизвикателства в работата с деца, жертви на трафик, настанени в кризисните центрове (възможност за заключителни изказвания); представяне на добри практики по кризисна интервенция в условията на Кризисен център и в условията на междусекторно сътрудничество.

Реализирането на държавната политика по отношение на защита правата и интересите на децата се осъществява със съвместните усилия на държавните институции - органи по закрила на детето, регионалните и местни власти, неправителствените организации и гражданското общество. Приоритетна сфера в общите ни действия е развитието на мрежа от социални услуги за деца и младежи и семейства на местно ниво, които да бъдат съобразени с индивидуалните потребности и специфики на общността.

Социалните услуги от резидентен тип предоставят грижа в среда близка до семейната, като същевременно се реализира социална и психологическа подкрепа, с което се осигурява реална възможност за социално включване и ефективно реализиране в обществения и културен живот на децата и младежите. Като част от тези услуги, кризисните центрове, действащи в страната, полагат усилия да предоставят закрила и защита на децата, жертви на трафик, както и пострадали от различни форми на насилие в семейната или извън семейната среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар