понеделник, 20 ноември 2017 г.

Връчен е сертификатът на езерото в Сребърна за биосферен парк

.
В деня, в който на територията на музея към Биосферен парк „Сребърна” в едноименното село бе третото от основните събития на Областна администрация Силистра при представянето на Българското председателство на Съвета на ЕС, в София бе проведено работно заседание на Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО в МОСВ с участието на Цветана Игнатова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности” при община Силистра, и на Момчил Петров - експерт в РИОСВ Русе за Биосферен парк „Сребърна”.

На него бяха представени решенията от 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет. Неговият председател Владимир връчи специални сертификати на 4 новообявени биосферни паркове от общо 17 в страната, отговарящи на съвременните изисквания към Севилската стратегия, и включени в Световната мрежа от биосферни резервати.

Това са „Централен Балкан”, „Червената стена”, „Сребърна” и „Узунбуджак”. Те са с очертани три зони: сърцевинна, буферна и външна /преходна/ зона с активен живот и хармонично съжителство на хората с природата и с три изразени функции: консервационна, логистична и икономическа.

Общински съвет Силистра прие решение за присъединяване територията на община Силистра към външна, преходна зона на Биосферен парк „Сребърна”. Екип от община Силистра успешно работи с Българска фондация „Биоразнообразие” и МОСВ за изпълнение на всички изисквания по процедурата за номинация.

Кметът д-р Юлиян Найденов представи възможностите на БП „Сребърна” на Световно изложение на ЮНЕСКО в Сиена, Италия. На заседанието в София са приети и правила за ползване на специфичните лога, изготвени от Секретариата на Програмата и предоставени за ползване на всеки от четирите новообявени биосферни парка.

„Съхранена памет“ бе представена в Главиница


В град Главиница навръх Деня на будителите – 1 ноември, в НЧ „Христо Ботев“ с председател Елена Томова бе представянето на второто издание на книгата „Съхранена памет. Спомени на съвременници“, дело на съставителите доц. д-р Румяна Лебедова, Цветана Цанова – председател на Комитета „Васил Левски“ в Силистра, и от Йордан Георгиев – журналист. 

Книгата, чието повторно издание стана възможно със спомоществователството на проф. д-р Иван Гаврилов от София, съдържа близо 50 разказа за т.нар. румънски период и за годините след преселването на 67 000 българи от Северна в Южна Добруджа – част от тях в Силистренския край, вкл. в общините Тутракан и Главиница.

Йордан Георгиев разказа пред аудиторията предисторията на книгата, появила се в навечерието на 75-ата година от Крайовската спогодба, след която става възможно по мирен път възвръщането на Южна Добруджа към майката родина България.

За тези и други събития от първата половина на 20-и век, свързани с Добруджа след Първата световна война, свидетелстват в региона няколко паметника – най-старият от тях е в Тутракан край брега на р. Дунав. Другият е в центъра на село Кайнарджа, открит преди десетина години, а най-новият – паметна плоча на входа на Дунавски парк Силистра, бе открит през м. септември т.г.

Главиница е поредното населено място, където книгата е представена – предишните са в Силистра, с. Добротица  (НЧ „Йордан Йовков“) – откъдето са 12 от разказите, пресъздадени от краеведката Николинка Демирова – по съпруг обвързана и с рода в Главиница, град Алфатар (НЧ „Ведрина“ – кв. Попово), в град Тутракан – СУ „Йордан Йовков“.

Според доц. Лебедова: „Книгата събира в себе си разказите на съвременници на Крайовската спогодба, по-голямата част от които не са между нас. Те са записвани по различно време и от различни хора, което е указано коректно в сборника и без никаква намеса в автентичния текст. Съхранена е спецификата на индивидуалния изказ, субективното преживяване, личното отношение. Това са съкровени спомени, в които, редом с детайлите, пресъздаващи голямото историческо събитие, оживяват уникални човешки съдби…

Като всичко в този живот и Крайовската спогодба може да бъде представена от различни гледни точки – като сбъдната надежда и събитие, равно по значимост със Съединението и обявяването на Независимостта, тъй като е важен акт в постигане на идеята за национално обединение, но и като изпитание, като кръстен път и жертва от страна на българите от Северна Добруджа, чиято съдба е предопределена от Спогодбата.“

За отбелязване – в периода 1940-1944 г. за трагедията на севернодобруджанци, оставили имоти и близки оттатък Дунава, е написана една книга, а 44 са посветени на възторга от Спогодбата. За някои от тези моменти стана дума и на срещата в Главиница, пресъздадени от родени преди 1940 г. наши съграждани.


16-дневна кампания срещу насилието – Силистра 2017


ПРОГРАМА


27.11. (9-17 ч.) 

Офис на Женско сдружение Екатерина Каравелова“: Ден на отворени врати.

29.11. (10 ч.) 

Среща в залата на Областна администрация Силистра по инициатива на областния управител Ивелин Статев с участието на представители на общините от региона, както и на социални институции, във връзка със социалните услуги на неправителствени организации от Силистра и Бургас, включително и свързани с насилие срещу жени.

6.12.  (18 ч.) 

Зала на община Силистра до Дунавския парк – инициатива „Заедно по-добри“: ще бъде представен авторският спектакъл  „Съдба“ с режисьор Христо Христов, изпълнен от Театрално студио Артистик при ОДК Силистра. В рамките на инициативате се предвижда реализиране и на базар, от който средствата от продажба на билети и предмети ще се разходват за закупуване на климатик за Кризисен център Силистра.

На 21 април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция). Конвенцията беше подписана от България, но не и ратифицирана, поради което все още не е влязла в сила. Тази конвенция е ратифицирана от 24 държави членки на Съвета на Европа.
Почти всички държави на Балканския полуостров също са я ратифицирали – Румъния, Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Турция. Наскоро Конвенцията беше ратифицирана и от Грузия. България бави ратификацията неоснователно и с това препятства достъпа на жените и момичетата до инструментите за превенция и защита, които предоставя Конвенцията.
Конвенцията е най-високият и надежден регионален стандарт за защита срещу всички форми на насилие срещу жените, като домашно насилие, сексуално насилие, преследване, сексуален тормоз на работното място, насилствени бракове.
Тя изисква от държавите приемането на специално законодателство или засилване на съществуващото такова в тази област, засилване на процесуалните гаранции за пострадалите, като особено внимание се обръща на осигуряването на спешна защита и на преследването и наказването на извършителите.
Задължение на държавите е да осигуряват и подкрепят специализирани услуги за пострадалите от всички форми на насилие – консултативни центрове, кризисни центрове, подслони, национални телефонни линии. От държавите се изисква да имат политика по въпросите за насилието срещу жените, специализирани органи за провеждане на тази политика и за координиране на усилията на правителствени институции и неправителствени организации за борба срещу насилието.
Важно задължение на държавите е да заделят достатъчно финансови ресурси за гарантиране на ефективна борба срещу насилието. Всички тези форми на насилие засягат пряко и непряко и децата, които неминуемо стават жертви. За съжаление някои от институциите все още не правят връзка между насилието срещу жените и насилието срещу децата и при вземане на решения свързани с родителските права не дооценяват риска от по-нататъшно насилие и неблагоприятни последици и за децата. Истанбулската конвенция обръща специално внимание на този проблем и изисква специализирани мерки и услуги за децата в подобен риск от насилие.
От 2012 г. стартира кампанията на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” за ратификация на Истанбулската конвенция „Ратифицирай сега!”, която продължава и към днешна дата. Множество организации, институции и личности (като г-жа Мария Габриел със своята кампания с участието и на организации от Алианса, наречена „Нacилиeтo нaд жeнитe: дa oтвopим oчи и да нapyшим мълчaниeтo!” и др.) подкрепиха кампанията.
Необходимо е България да покаже последователност в политиката си срещу насилието над жени, ключова стъпка в която е ратифицирането на конвенцията. Междувременно и във всички области- законодателство, политики и практика по приложение на законодателството българските институции следва да действат в съответствие с конвенцията, а не в разрез с нейните разпоредби.
За Алианса за защита от насилие, основано на пола,
Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” е водещо в България и единствено широко доброволно обединение от неправителствени организации, реализиращи дейности и услуги в областта на превенцията на насилието и предоставянето на услуги и програми за пострадалите, създадено през 2009 г.
Всички организации членове се ползват с авторитет и призната експертиза на национално и местно равнище, както и на международно ниво. Всички организации от Алианса са доставчици на социални услуги и работят активно в областта на директната работа с жертвите и рисковите групи, оказват социална, психологическа и юридическа подкрепа на жертви по Закона за защита от домашното насилиe.
Алиансът обединява организации от 11 града в България, които познават и прилагат законовите механизми за защита на лицата, засегнати от домашно насилие, те участват активно в мониторинга по прилагане на законодателството и провеждането на превантивни дейности сред рискови групи.
В течение на 2016 година организациите, членове на Алианса са оказали подкрепа на над 3500 пострадали от насилие, предимно жени и деца, над 800 жени и деца са били настанени и обгрижени в кризисните центрове управлявани от членовете на Алианса. През периода 2014- 2016 г. в градовете, в които действат членовете на Алианса, над 40 жени са убити от настоящите си или бивши партньори.
В над 90% от случаите на убийства на жени убиецът е близък човек, най-често интимен партньор. Леталният изход почти винаги е предшестван от множество сигнали за ескалиращо насилие, които не са били взети предвид от институциите - полиция, социални служби, прокуратура, съд. Съгласно изследване на Агенцията за фундаментални права на ЕС отпреди две години, всяка трета жена в България е жертва на една или повече от посочените форми на домашно насилие.

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ
Нулева толерантност срещу насилието!

НЕ на насилието срещу Жените!
 Изправяме се срещу бездействието и срещу НЕжеланието да се приемат необходимите законодателни промени за най-строго преследване и наказване на извършителите на насилие! Да се ратифицира незабавно Истанбулската конвенция - Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие! НЕ на оръжията и на безконтролната им употреба!
С допускането и толерантността към актовете на насилие между партньорите се допуска и засилва и насилието срещу децата, които при всички случаи са свидетели и потърпевши на това насилие. Казваме ДА на свободата и правото на всеки да се движи свободно и спокойно, без заплахи, преследване и насилие.
Спешна необходимост за гарантиране на сигурността е на дневен ред не само във връзка със зачестилите терористични актове в Европа. Ние настояваме за гарантиране и на сигурността на гражданите във всички ситуации, включително на ситуации на терор в контекста на партньорската връзка.
Ние, гражданите и организациите, се чувстваме едва ли не виновни за тези тежки престъпления, за неслучилата се свобода и сигурност. Какво остава за представителите на институциите, много от които вършат с отдаденост своята работа, но от тях не зависи действието и бездействието за предприемане на мерки и за приемане на законодателство. Настояваме за действие на институциите на всички нива- национално, регионално и местно за осигуряване на свобода и сигурност за всеки от нас. Не е достатъчно да сме солидарни в оплакването и почитането на жертвите на тези ужасни престъпления, те едва ли биха искали просто това. Със сполетялата ги съдба те крещят за действие.
Нашата вина е, че продължаваме да търпим това бездействие и затова ние настояваме от днес, в името на хилядите жени и деца жертви и в риск от насилие, за незабавно приемане в приоритетите на правителството и парламента на РБ, в работата на институциите на
:
Приоритет № 1 – Гарантиране на свободата от насилие и сигурността на всички граждани, като се започне процес за незабавна ратификация на Истанбулската конвенция. Паралелно да се приемат най- спешните законодателни промени в наказателното законодателство за най- строго преследване и наказване на насилниците.
Следва да се инкриминира „преследването“ като поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което има като последица насаждане на чувство на страх у него, което включва следенето на друго лице, включително появяване на местоработата му или на други посещавани от него места. Да се инкриминира системното упражняване на психическо насилие.
Да се допълнят квалифицираните състави на убийството и телесните повреди, отново с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето на лицата, като в тези квалифицирани състави да бъдат включени случаи на насилствени действия срещу бивши или настоящи съпрузи или партньори.
Да се гарантира достъпа до съд на жертвите на домашно насилие, като в НК се въведе правилото, че всички форми на домашно насилие, водещи до по-сериозно засягане на телесната неприкосновеност, да се преследват ex officio, а не по тъжба на пострадалия. Да се засили наказателната отговорност за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, като се предвидят по- високи санкции, особено за извършителите, които имат по няколко заповеди и/ или нарушения на заповеди.
Настояваме за свързването на всички действия на правителството, сега насочени формално само към предстоящото Европредседателство, с конкретните приоритети за защита правата и свободите на гражданите и на първо място правото на сигурност, достъп до правосъдие и равенство. Това са и приоритети на тези европейски процеси. Настояваме за конкретни действия и резултати, а не само за формални, бюрократични и протоколни срещи и събития, като средствата – човешки и финансов ресурс, бъдат приоритетно насочени към тези конкретни действия.Хор "Седянка" на международен фестивал в Румъния


Проведена бе и делова среща за коментиране на бъдещо партньорство между община Силистра и Дом на културата в Черна вода, в която участва и Цветана Игнатова - директор на дирекция в общината. За шести път от 2009 г. насам седенкари бяха част от празника на хоровата песен в града, прочут с атомната си електроцентрала и с железепътния мост Фетещ - Чернавода, изграден в началото на последната десетилетка на 19-ия век - някога най-дълъг в Европа.


Участие на Смесен хор "Седянка" при НЧ "Доростол" Силистра с диригент Лидия Кулева в XXXVI-ия Международен хоров фестивал "И. Д. Киреску", проведен на 18-19 ноември 2017 г. в гр. Черна вода (Румъния). Силистренските хористи се представиха с два концерта редом до състави от Рим (Италия), Букурещ, Констанца, Тополовени, Чернавода, Кълъраш, Браила и др. 


Силистренската библиотека с награда за активност по инициативата "Пътят към библиотеките"

 
В кабинета на областния управител на област Силистра Ивелин Статев с участието на неговия заместник Стоян Бонев, на главния секретар Елена Томова и на директора на дирекция Митко Костадинов бе проведена първата по рода си официална делова среща с представители на Регионална библиотека „Партений Павлович“ с директор Даниела Недялкова и с нейни колеги от различни отдели. Бяха представени възможностите за партньорство на най-голямото библиотечно звено в Крайдунавска Добруджа с Областна администрация Силистра.

Гостите запознаха представителите на държавната власт с последните събития в Регионална библиотека Силистра, включително и за изявата на национално ниво – представянето на проекта, отнасящ се до информационен Портал за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово, Тутракан и Кайнарджа, на форума на Фондация „Глобални библиотеки България“ в София.

Във връзка с него бе договорено информационно съдействие и на сайта на Областна администрация, както и в предстоящите три срещи в общините Тутракан, Алфатар и Ситово по повод представянето на Българското председателство на Съвета на ЕС.  До този момент над 12 000 са посещенията на специализираната страница в интернет.

Поставени на разглеждане бяха и други теми: за кадровото осигуряване в библиотеките – в момента се провежда обучение на 12 библиотекари от областта с преподаватели от РБ „П. Павлович“, а други 8 са студенти в библиотечния институт; за необходимостта от провеждане на дарителница за технологично обновление, за възможността общините да кандидатстват за безплатен WI-FIв библиотеките по места по линия на ЕС, и др.

Според статистиката, в област Силистра в момента има 73 действащи библиотеки, 85% от които със съдействието на регионалната в областния град са вече в официалния нов регистър на страната. Продължава инициативата „Пътят към библиотеките“, предвиждаща поставяне на информационни табели в 900 населени места в България – новината е, че силистренската библиотека като посредник на този процес е получила за активността си награда от нейните организатори.

На областния управител директорката на библиотеката връчи книга, издадена в Добрич, посветена на Добруджа, както и брошурата „Бележити дати в област Силистра през 2018 г.". Според написаното в нея става ясно, че догодина предстоят поне 25 юбилея във връзка със събития в миналото – сред тях правят впечатление факти, отнасящи се до Доростолска епархия; до началото на футбола и на баскетбола в най-големия град на областта; до създаването на Музикално дружество „Седянка“, до археологическата експозиция в крепостта „Меджиди табия“ и  историческа сбирка в града, както и до други позабравени моменти от предишни години и десетилетия.

Награди за ситовски самодейци във Варна

Във фестивала участваха Женска вокална група "Ситовски снахи", танцов състав "Ситовци" и дует Дарина Жекова и Красимира Стоева (всички те са представители на НЧ "Христо Смирненски" село музикален фестивал в МОЛ Варна, където бяха отличени с най- големите признания: три първи места и една специална награда "Младостта на традицията", отредена от журито. Тези резултати се дължат на огромния труд на самодейците, да запазят и съхранят българските традиции и обичаи. Традицията е жива, когато се предава от човек на човек.

петък, 17 ноември 2017 г.

ПГСС Ситово с награда от национално средношколско обучение в Стара Загора

На 16 и 17 ноември 2017 г. в Аграрния факултет на Тракийски университет в Стара Загора средношколци от 10 училища в страната премерват сили по теоретични знания и практически умения в четири направления: животновъдство; растениевъдство; аграрно инженерство; екология и опазване на околната среда. Сред участниците са и представители на ПГСС в село Ситово - една от трите земеделски гимназии в област Силистра. Още от първия ден - награда (III) за младите добруджанци.

Музеят в Сребърна домакин на третото събитие за представяне на БГ-председателството на Съвета на ЕС

Днес, 17 ноември, от 14,30 ч. в Природо-научен музей към Биосферен музей "Сребърна" е третото събитие - след Кайнарджа и Дулово, за представяне на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, организирано от Областна администрация Силистра в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България в навечерието на уникалната си роля от 1 януари до 30 юни 2018 г. 

По ирония на съдбата събитието съвпада с друго, свързано с Биосферния парк, проведено обаче в София - там също днес връчват на представител на община Силистра т.нар. сертификат, удостоверяващ официално, че дългогодишният Поддържан резерват - биосферното езеро в Сребърна, става един от четирите биосферни паркове в България. Събитието е на Български национален комитет към програмата "Природа и човек"

Сертификатът удостоверява, че защитената територия покрива новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма „Човекът и биосферата“ на международната организация.

Агенция "Фокус": Решението за обявяването на биосферните паркове „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узун буджак“ е взето на заседание на 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет на програмата „Човекът и биосферата“, проведена през юни т.г.  в Централата на ЮНЕСКО в Париж.

Съгласно изискванията на стратегията от Севиля за Биосферен парк „Сребърна“ са определени три зони - „сърцевинна“, „буферна зона“ и „преходна зона (зона за развитие)“, включваща цялата територия на община Силистра. 

Сърцевинната зона включва обявения според националното законодателство през 1977 г. резерват „Сребърна“, с площ 892 ха, която удовлетворява изискванията на Севилската стратегията за дълготрайно опазване на консервационно значимите местообитания и видове. 

Буферната зона на резервата представлява естествен буфер на сърцевинната зона. На територията й се опазват консервационно значими природни местообитания на редки животински видове, в т. ч. птици.

В Силистра представят книга за Окорш в деня на св. вмчк Дасий Доростолски

На 20 ноември от 17 ч. в зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“ в Силистра предстои представяне на книгата на Атанас Сивков „Хроники за село Окорш, Силистренска област, минало, настояще и бъдеще“ (първа част). Името, дадено му през 1942 г., идва от прабългарския копан Окорсис, който в началото на 9-и век е защитавал източната граница на България по река Днепър, и единствен известен представител на прабългарския род Чакарар Първите сведения с наименование на населено място е от 15-16 в. (Рахман ашиклар – Рахман певецът или Рахман играчът).

Инж. Сивков е председател на Туристическо дружество „Черноморски простори“ Варна и е автор на пет книги, преди всичко фокусирани върху туристически обекти в Североизточна България, край морето и в манастирските комплекси. Организатор е на един от най-интересните походи – по крайбрежието на Черно море от Бяла до Варна.

В него неведнъж са участвали и силистренци – представители на СУ „Никола Вапцаров“ и на Туристическо дружество „Дочо Михайлов“. През 2016 г. възпитаникът на ВНВУ „Васил Левски“ Велико Търново и на Военна академия „Г. С Раковски“ София бе сред стожерите и на пътуването до могилата на хан Кубрат в Украйна, където се провеждат големи тържества на българската общност. Роденият в многосъставно в миналото село (6 махали) – част от някогашен „градец“ на границата между Добруджа и Лудогорието, преди време осигури и изложба за „певеца на Добруджа“ Йордан Йовков, която отново бе на разположение в силистренската библиотека.

В рамките на близо 300 страници Сивков е подбрал богата информация в цифри, факти и имена, представяща на практика историята и живота в село Окорш в продължение на дълги векове – от времето на траките (6-2 в. пр. Хр.) и до днес. Селото, в което в най-добрите му години е имало 2 278 души (1975 г.), а днес е с 1 868 души, е нестандартно за нашия район и по отношение на етническия си състав: в него живеят потомци на местни българи, както и на преселници от Северна Добруджа (200 семейства от Башкьой); местни турци и преселници от Родопите; както още наследници на българи от Софийско, Кюстендилско и от други места на родината.

Малцина в Крайдунавскао Добруджа знаят, че село Окорш има и своя песен по текст на Величка Манолова и по музика на Калина Русева. В селото гнездят черни щъркели, заедно с 20-30 гнезда врабчета. Празникът му е на 21 септември, когато е Малка света Богородица. В близост до селото има ж.п. спирка от 1960 г. насам, а от преди това вече са факт ТКЗС (1948), ДЗС (1950), електрификация (1953-1954), общоселска радио уредба (1955), нова училищна сграда (1962), сграда на селсъвета (1966), модерна селска баня (1969) и др.

В селото също има Младежки дом – някога най-голям в селските райони на тогавашния окръг. През 2000 г. с референдум е взето решение за преустройване на старото училище в православен храм, в същия сграден комплекс е и етнографската сбирка. В селото има две действащи джамии. По-старата от тях е на над 200 години и по времето на румънския период е било училище за изучаване на Коран.

Известни са имената на 22-ма кметове от 1878 г. (без румънския период). Най-дългогодишен от тях е Стефан Василев (2003-2015), кмет е бил и Петко Добрев – областен управител на област Силистра (2001-2005, януари-март 2017). В момента селото си има за първенец и първата жена кмет – Емилия Кралева. Любопитно е също, че сред кметовете има и образовани хора, пратени от София.

Село Окорш помни и важни гости като 30-ия султан на Османската империя Махмуд II, нощувал в селото на 9 май 1837 г., което тогава е било част от стратегически пътен възел. В района има и крепост от началото на 9-и век, по която е работено в продължение на десетилетия. Първата учителка след 1940 г. е от Русе – за отбелязване местното средно училище „Йордан Йовков“ издържа на демографския срив вече няколко десетилетия. В селото е имало начално турско училище до 1959 г., както и в продължение на 8 години – до 1966 г. , и т.нар. Зимно практическо училище.

Село Окорш се отличава с богата народностна култура, включително при съхраняване на изворното творчество, за което в книгата има богат илюстративен и информационен материал. След справочника за община Кайнарджа, който наскоро излезе под авторството на Дафинка Станева – ръководител на Туристическия посетителски център в селото, книгата за Окорш е поредното доказателство за живото краеведческо начало в Силистренския край.четвъртък, 16 ноември 2017 г.

Представянето в област Силистра на БГ-председателството на Съвета на ЕС продължи в Дулово

16/11/2017
В залата на община Дулово бе поредното събитие, проведено от Областна администрация Силистра, за представяне на Българското председателство на Съвета на ЕС (1.01-30.06.2018) в изпълнение на Комуникационната стратегия на България (www.eu2018bg.bg).
 
Началото бе сложено със слово от областния управител Ивелин Статев, който припомни, че на 4 януари в София е откриващото събитие, преди да бъдат проведени останалите около 230 само в България, защото други 1 500 ще са в Брюксел, където са част от 7-те основни институции на ЕС.
 
Както и, че идеята за провеждане на събитията е до повече хора в различни възрасти да достигне информация за ползите на България от 10-годишното членство в ЕС, а и за възможностите, откриващи се пред държавата чрез председателството да осъществи действия за изпълнение на приоритетите на организацията.
 
Кметът на общината д-р Юксел Ахмед поздрави присъстващите и накратко ги информира за проведените проекти в предишни години, както и за тези, които са актуални в момент - ремонтите на две дуловски институции: НЧ „Н. Й. Вапцаров“ и на СУ „Васил Левски“ – най-голямото в област Силистра.
 
Третият проект е нов и по него предстои сключване договор за 1,9 млн. лв, предвидени за подобряване на улици в общинския център.
 
Йордан Георгиев - експерт за връзки с обществеността, представи презентацията, посветена на 10-ата година от членството на България в ЕС: данните на Евробарометър устойчиво показват, че над 50% от българските граждани имат доверие в Европейския съюз, а младите българи между 15 и 24-годишна възраст(които са прекарали голяма част от живота си в Европейския съюз) са групата от българското общество, която най-широко споделя доверие в Европейския съюз: живеем в мир; единни сме в многообразието; пътуваме свободно и имаме избора да работим и живеем в друга страна-членка на Европейския съюз; имаме възможността да участваме в програми за мобилност като програма „Еразъм+“; получаваме медицинска помощ в чужбина с Европейската здравноосигурителна карта; ЕС е най-големият донор на хуманитарна помощ в световен мащаб; говорим по телефона докато пътуваме без допълнителни такси за роуминг; нашите основни човешки права са защитени.
 
В контекста на презентацията подрастващите научиха, че в рамките на Европейския съюз, създаден като Европейска икономическа общност през 1957 г., а в настоящия си вид през 1992-1993 г., функционират 7 институции, които имат обща компетентност и вземат общозадължителни решения. Това са Европейски парламент – представлява европейските граждани; Европейски съвет – определя основната посока на развитие и приоритетите на ЕС; Европейска комисия – изпълнителната институция на ЕС; Съвет на Европейския съюз (наричан още Съвет на министрите) – представлява правителствата на държавите членки; Съд на ЕС  – той контролира спазването на договорите и нормативните актове на ЕС; Европейска централна банка; Европейска сметна палата – тя контролира бюджета на ЕС.
 
Представени бяха органите на ЕС: финансови органи – Европейска система на централните банки и Европейска централна банка  – те отговарят за финансовата политика на евространите и страните извън еврозоната; Европейска инвестиционна банка – тя отговаря за финансирането на инвестиционни проекти; Европейски инвестиционен фонд – той е за финансирането на инфраструктурни проекти; Консултативни органи – Европейски икономически и социален комитет – представлява гражданското общество по въпроси свързани с икономическата и социалната политика на ЕС; Комитет на регионите – представлява регионалните и местни власти; Научен и технически комитет на Европа – консултативен орган за контрол на работата с радиоактивни материали (изследвания и експлоатация) и за изработване на единни стандарти за защита при работа с йонизиращи лъчения; Агенция на Евратом – контролира добива на радиоактивни руди и други материали и търговията с тях на територията на Съюза; Европейски омбудсман. Своя презентация на аудиторията предложи и Ани Караджова от името на Областен информационен център Силистра, включително и за сключени договори в новия програмен период.
 
Домакините от община Дулово посигуриха и малка концертна програма, изпълнена от певицата Светлана Великова, от гайдаря Георги Неделчев и от Вокална група с р-л Стоян Тотев.
 
Представянето на Българското председателство в област Силистра продължава на 17 ноември от 14,30 ч. в Природо-научен музей „Сребърна“ към едноименния биосферен парк. Следващата седмица от 21 до 24 ноември последователна събитията в НЧ „Н. Й. Вапцаров“ – Тутракан, на 22 ноември от 10 ч. в НЧ „Йордан Йовков“ Алфатар и на 24 ноември от 15 ч. в НЧ „Бачо Киро“ – сало Искра.

Какво знаем и не знаем за Европа и за ЕС?

В момента в страната върви кампания за представяне на предстоящото от януари до юни сл. г. Българско председателство на Съвета на ЕС (интернет портал www.eu2018bg.bg ), което е венец в отбелязването на 10-ата година от членството на нашата страна в обединението на държавите на Стария континент. Събитията са в изпълнение на Комуникационната стратегия на България.

Какво знаем или не знаем за ЕС и за Европа като цяло?
·        В т.нар. „Голяма Европа“ са 47 страни, от които не всички членуват в ЕС.
·         ЕС (интернет портал www.europa.eu) е политически и икономически съюз между 28 държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, който е в сила от 1 декември 2009 г.
·         Европейският съюз (ЕС) е създаден с договора от Маастрихт (официално – Договор за Европейския съюз) от 1992 г., но влязъл в сила на 1 ноември 1993 г. Преди това Европейската икономическа общност е създадена с Договор от Рим през 1957 г., влязъл в сила на 1 януари 1958 г.
·        От учредителния Договор от Париж, подписан 1951 г. от 6 държави и влязъл в сила през 1952 г., с който е създадена Европейската общност за въглища и стомана, 22 други страни по-късно са се присъединили към Съюза наведнъж най-много 10 през 2004 г. България и Румъния – едновременно през 2007. Последното засега „попълнение“ е Хърватия през 2013 г.
·        Любопитно подробности: Алжир получава независимост от Франция през 1962 г. и напуска Европейската общност; Гренландия получава право на самоуправление от Дания през 1979 г. и също я напуска след референдум през 1985 г.; по подобен начин и Обединеното кралство иска да напусне ЕС.
·        В ЕС 24 са официалните езици, между които и българският, единствен на кирилица. Процедурните езици обаче са английски, френски и немски. Освен евро, другите валути са общо 9.
·        Към октомври 2017 година 6 държави имат официален статут на страни, кандидатки за влизане в ЕС: Сърбия, Черна гора, Македония, Турция, Исландия и Албания. Както държавите, получили статута на официална страна кандидатка, така и всички потенциални държави членки трябва да изпълнят Копенхагенските критерии от 1993 г.: най-общо те изискват в страната да има институции за запазване на демократичното управление и правата на човека, да има функционираща пазарна икономика и да приема задълженията и намеренията на ЕС.
·         В рамките на Европейския съюз функционират седем институции, които имат обща компетентност и вземат общозадължителни решения: Европейски парламент – представлява европейските граждани; Европейски съвет – определя основната посока на развитие и приоритетите на ЕС; Европейска комисия – изпълнителната институция на ЕС; Съвет на Европейския съюз (наричан още Съвет на министрите) – представлява правителствата на държавите членки; Съд на ЕС  – той контролира спазването на договорите и нормативните актове на ЕС; Европейска централна банка; Европейска сметна палата – тя контролира бюджета на ЕС.
·         Органите на ЕС са два вида: 1. Финансови органи – Европейска система на централните банки и Европейска централна банка  – те отговарят за финансовата политика на евространите и страните извън еврозоната; Европейска инвестиционна банка – тя отговаря за финансирането на инвестиционни проекти; Европейски инвестиционен фонд – той е за финансирането на инфраструктурни проекти. 2. Консултативни органи – Европейски икономически и социален комитет – представлява гражданското общество по въпроси свързани с икономическата и социалната политика на ЕС; Комитет на регионите – представлява регионалните и местни власти; Научен и технически комитет на Европа – консултативен орган за контрол на работата с радиоактивни материали (изследвания и експлоатация) и за изработване на единни стандарти за защита при работа с йонизиращи лъчения; Агенция на Евратом – контролира добива на радиоактивни руди и други материали и търговията с тях на територията на Съюза; Европейски омбудсман. 3. Децентрализирани агенции.
·         Седалище на европейските институции - ЕС няма официална столица, но институциите на съюза се намират в няколко града: в Брюксел е седалището на ЕК, провеждаща тук своите срещи на комитетите и кратките си сесии; още - на Съвета на ЕС и на комисиите на Европейския парламент. Страсбург е седалище на ЕП и място за среща на ежегодната дълга пленарна сесия, продължаваща дванайсет седмици. В Люксембург е седалището на Европейската инвестиционна банка и на Съда на ЕС. Франкфурт е седалище на Европейската централна банка.
·         Около 80% от населението в ЕС живее в градове, като около 1/3 от хората са в градове с над 1 млн. население. Тук се намират 16 града с население над един милион. В ЕС има най-много глобални градове, отколкото във всеки друг регион.

·         Други любопитни забележки: по официално запитване през 2005 г. 52 % от населението на ЕС вярва в съществуването на Бог, а 18 % не вярва, докато в 27 % от случаите европейците допускат съществуването на свръхестествена „духовна жизнена сила“.