сряда, 1 юни 2016 г.

През 2015 г. значително е повишен обхватът на младежи в инициативи за кариерно развитие


Правителството прие плана за 2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020). Одобрен бе и отчет на Плана за изпълнение на стратегията за 2015 година. Мерките, заложени в Националната стратегия за младежта, са насочени към осигуряване на по-високо качество на живот на младите хора у нас, преодоляване на младежката безработица, подобряване условията за достъп до качествено образование, повишаване на гражданската активност, насърчаване на доброволчеството и др.

Одобреният отчет на плана за изпълнение на стратегията за 2015 г. показва че дейността на институциите се е концентрирала в мерки и дейности, насочени към актуалните социално-икономически проблеми на младежта в страната като младежката безработица и кариерното ориентиране на младите хора. Обхванати са по-голям брой млади хора в изпълнението на приоритета „Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора в страната“ -223 375 включени младежи при планиран брой 139 054. Значително е повишен броят на обхванатите, включени в мерките и дейностите по Приоритет „Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги“ – 904 193, при прогнозна стойност 408 994.

По отношение на мерките, свързани със социалната адаптация на младите хора в неравностойно положение, са реализирани 221 кампании, инициативи и форуми на социална тематика при планирани 150, а обхванатите младежи са 6 378 при предвидени 3 599. Положителна тенденция се откроява при изпълнението на всички индикатори в отчета за 2015 г. по отношение на мерките в областта на развитието на младежкото доброволчество. В различни дейности и инициативи са привлечени 5914 млади хора (при планиран брой 1820), въведени са 89 добри практики за доброволческа работа, реализирани са 478 инициативи и са проведени 120 обучения за млади доброволци.

 Изпълнението на препоръките на ЕК в област „Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и създаването на нови предприятия“ бележи най-голям напредък в Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“, сочи отчет по документа за миналата година.
През 2015 г. в частта за образование и обучение са реализирани 12 мерки, като за миналата година компетентните институции са докладвали пред министъра на икономиката изпълнението на 15 мерки в отговор на пет препоръки на ЕК.

Въвеждането на обучение по предприемачество в училищното образование е едно от най-съществените промени в образователната ни система. С Държавния образователен стандарт за учебния план, приет с Наредба №4 от ноември 2015 г., се въвежда учебен предмет „Технологии и предприемачество“ от Iдо IX клас в задължителната общообразователна подготовка и предмет „Предприемачество“ в VIII клас за всички професионални направления в общата професионална подготовка.

Все по-широко застъпено е обучението по предприемачество във висшите училища в страната. През 2015 г. са актуализирани 104 учебни планове и 38 учебни програми в 34 от общо 43 висши училища в страната, в които е включено обучението по предприемачество. С изпълнението на тези мерки, България отговаря на препоръката на ЕК, че основното умение „предприемачество“ е застъпено в учебните програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование. 

И още на тема "Образование": правителството одобри допълнителни разходи в размер на над 41 хил. лв. по бюджета Министерството на земеделието и храните за 2016 г. за развитието на детския и ученическия спорт.

Средствата са предвидени в централния бюджет и се предоставят на МЗХ за материално-техническото обезпечаване на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на учениците в училищата от системата на ведомството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар