петък, 13 май 2016 г.

Библиотеката в Силистра с местни краеведски издания за историята на Община Силистра

ОТ ПРОФИЛА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА СИЛИСТРА ВЪВ ФЕЙСБУК

На 12 май, в Дните на националната библиотечна седмица, екип на Регионална библиотека „Партений Павлович” проведе среща при председателя на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова и с членовете на Постоянната комисия "Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби и борба с корупцията". 

В контекста на темата на тазгодишната застъпническа кампания на Българската библиотечно-информационна асоциация /ББИА/ - „Библиотеката – място за всеки“, на вниманието на Общински съвет бяха поставени редица въпроси, свързани с необходимостта от осигуряване на допълнителен сграден фонд за дейностите на библиотеката, проблеми с настоящата материално-техническата база и въпроси за технологичната обезпеченост с модерна компютърна техника. 

На срещата беше представена дейността на Регионална библиотека „Партений Павлович” от началото на годината досега и бяха обсъдени настоящи и бъдещи партньорски дейности, свързани с популяризиране работата на Общински съвет и реализацията на местни краеведски издания за историята на Община Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар