петък, 10 юни 2016 г.

Северен централен район в огледалото на цифрите и фактите от Годишен доклад 2015


На заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район проведено в началото на м. юни в Силистра, бе разгледан Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на   Северен централен район за 2015 г. като част от периода 2014-2020 г. По отношение на социално-икономическите условия: Брутният вътрешен продукт на СЦР през 2014 г. е бил 6 958 млн. лв. (на гл./нас. – 8 376 лв., което е под средния за страната), показва нарастване спрямо 2013 г., подобно на приноса на района в общия в общия за страната (8,32 %). СЦР остава на пето място сред районите от ниво 2.  Най-високият БВП е в област Русе (31,81 %), а най-ниският –  в област Силистра (9,66 %). Запазен е вътрешният дисбаланс в развитието на областите.

По отношение на БДС на СЦР – 6 042 млн. лв. (2014 г.) – също има нарастване. По сектори приносът е: услуги (55,91 %), индустрия (33,73 %) и аграрен сектор (10,36 %). Запазва се доминиращото влияние на областите Русе (31,81 %) и В.Търново (27,97 %) в БДС на района. Значително изостава област Силистра – с дял 9,67 % от БДС на района.

Във връзка с туризма: вътрешнорегионалните различия продължават да са ясно откроени, а големият туристически потенциал на СЦР остава нереализиран. Област Велико Търново е водеща по изграденост на туристическата база, реализирани леглодни и приходи от нощувки. 34 са изградените обекти на туристическата инфраструктура/атракции, като са развити интегрирани регионални туристически продукти/дестинации. Следва да продължи развитието на РТП, с фокус върху обектите с най-сериозен потенциал за привличане на туристически интерес и за генериране на растеж.

С малко над 10 000 души е намаляло населението в СЦР. Липсата на автомагистрали води до по-ниско качество на транспортното обслужване на населението в СЦР. По изграденост на водоснабдителната мрежа обаче СЦР е на едно от първите места в страната. Битовите отпадъци в района  се събират в 5 регионални депа – в Русе, Силистра, Севлиево, Разград и Габрово (въведено през 2015 г.).

Какви са политиките за развитие на национално,
местно и регионално ниво?

Стратегическа цел 1: икономическо сближаване, т.е.  достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство. Следва е да се използва по-ефективно академичният потенциал на 5те ВУЗ в СЦР и да се  разшири взаимодействието бизнес-учебни заведения-администрация. Предвиден е акцент „Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез стимулиране на въвеждането на нови технологии, иновативни практики и създаването на клъстери“.    

Стратегическа цел 2: социално сближаване – преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност. От изводите: въпреки реализираните проекти, налице е ниско равнище на заетост на работната сила в СЦР, което продължава да е под средното за страната. Следва усилията да бъдат насочени към реализиране на активни, широкообхватни и интегрирани мерки и дейности за увеличаване на заетостта в СЦР, с акцент върху успешното приключване на договорените проекти и върху повишаване на активността на потенциалните бенефициенти за използване на възможностите на ОП, съфинансирани от ЕСИФ 2014-2020 г.

Съгласно констатирания напредък: модернизирани/обновени или изградени са 247 сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура; изградени/реконструирани са общо 64 инфраструктурни обекти за професионален спорт и спорт в свободното време, вкл. са създадени условия за развитие на спорта и културата, чрез подобряване на обслужващата инфраструктура.

Отбелязан е напредък относно предоставянето на социални и здравни услуги, изразени в добре изградената мрежа от заведения и подобрената база и оборудване. Въпреки това, най-сериозни проблеми за СЦР остават високото ниво на безработицата и задълбочаващите се демографски проблеми. Причините за това са свързани с  изпълнението на мерки, които имат временен характер и проекти с по-скоро локален ефект.

Стратегическа цел 3: териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места. Подобрен е транспортният достъп на 238 689 души или 29,27 % от населението на СЦР. Рехабилитирана/реконструирана е ОПМ с обща дължина 347,007 км. Въведен е в експлоатация газопроводът Добрич-Силистра (80 км).

Основните градски центрове запазват и доразвиват своите функции, като относително запазват и демографския си потенциал (без Разград и Силистра); повечето са подобрили своя облик и са обновили част от функционалните си подсистеми. Следва да се предприемат активни мерки за ускоряване на процеса на реализиране на интегрирани мерки за подобряване на селищната среда и услугите в малките градове и села и да се създадат повече инициативи за ПЧП между общини и бизнес с цел подобряване обслужването на населението.

За териториалното сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места: реализирани са 13 трансгранични проекти, фокусирани в приоритетните за ЕС направления – иновации, наука, климатична сигурност и ефективно използване на ресурсите. Необходимо е общините в СЦР да използват в максимална степен възможностите за финансиране на проекти по програмите за териториално сътрудничество, с акцент върху Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. 

Стратегическа цел 4: опазване на околната среда. Отбелязан е напредък, свързан с реализацията на проекти за подобряване на ВиК и третирането на отпадъчни води, за подобряване на системата за управление на отпадъците, за ограничаване и превенция на природните рискове, за ефективно управление на ЗЗ и обектите на Натура 2000 и др.
Извършена е реконструкция и разширяване (изграждане) на общо 186,457 км водоснабдителна мрежа на територията на СЦР. Разширената (новоизградена) и реконструирана е канализационна мрежа с обща дължина 201,455 км. Следва да продължат усилията за ефективното изпълнение на мерки и дейности за обновяване и разширяване на ВиК мрежите и за изграждането на ПСОВ и ПСПВ, вкл. предприемане на мерки за изграждане на нови водоизточници за питейно-битови цели и за поддържане на съществуващите.

Следва да се засили изпълнението на мерки за превенция на риска от природни бедствия и да се доизградят и оборудват системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони и др.

Необходимо е да се засили активността на общините, предприятията и гражданите за подобряване на ЕЕ на обществени, производствени и  жилищни сгради, намаляване на енергоемкостта на производството и внедряване на съвременни системи за предотвратяване на замърсяването на околната среда, оползотворяване на наличния потенциал за производство на биогорива, чрез ефективно използване на възможностите за финансиране  по ОП, съфинансирани от ЕСИФ 2014-2020 г.

Заключителни констатации в Годишния доклад?

Анализът на социално-икономическите показатели показва, че в СЦР се наблюдава тенденция на растеж, но с бавни темпове.  Въпреки реализираните мерки, през 2015 г. продължава тенденцията на запазване на относително ниски стойности на индикаторите за икономическо развитие на СЦР спрямо страната, както и наличието на значителни вътрешнорегионални и междурегионални различия. Отчетена е положителна тенденция на нарастване на БВП и БВП на човек от населението в СЦР, но като цяло темповете на нарастване са по-бавни спрямо тези на страната. Демографските проблеми на СЦР продължават да се задълбочават, като следват общата негативна тенденция за страната. През периода 2014-2015 г. равнището на заетост на работната сила се увеличава, но продължава да е по-ниско от средното за страната.

През периода 2014-2015 г. равнището на безработица намалява, но продължава да е по-високо от средното за страната  и остава един най-сериозните проблеми в СЦР. Наличие на големи вътрешнорегионални различия – сериозно изоставане на област Силистра не само по показателя привлечени инвестиции, но и по всички икономически показатели в СЦР. Недостатъчно се използва научният потенциал на 5-те ВУЗ в СЦР. Нереализиран остава и големият туристически потенциал.

Общият напредък по изпълнението на РПР на СЦР (2014-2020 г.) за 2015 г. се определя като напредък с бавни темпове. Въпреки, че по всяка една от целите е констатиран напредък, същият не е достатъчен за повече от предпоследно място на СЦР. Налице са явни постигнати резултати, като се очаква ефектите от тях върху развитието на СЦР да бъдат отчетени в бъдещ период.

Необходимо е да се предприемат действия за преодоляване на вътрешнорегионалните различия и ключови дефицити в социалната и техническата инфраструктурата и развитието на човешкия потенциал, използвайки конкурентните предимства на СЦР. 

Следва: - да се насочат усилия към успешното изпълнение и приключване на договорените на проекти, както и върху проектната готовност и активност на общините за кандидатстване с проекти по програмите за периода 2014-2020 г.; - да продължи изпълнението на мерките и дейностите за повишаване на транспортната достъпност до основните центрове на растеж, в вкл. изграждане на АМ „Хемус” и проектиране и изграждане на АМ „Русе-В.Търново” на територията на СЦР, подобряване на експлоатационното състояние на ОПМ и РПМ, развитие на интермодален транспорт и др.; - да се подобрят мерките за постигане на взаимна информираност между органи и организации на различни териториални нива и в различните сектори при формулиране, изпълнение, наблюдение и оценка на съответните стратегически документи с цел интегриране на резултатите от прилагането на общите цели, приоритети и въздействия чрез РПР.


         


                                          
                                                                


Няма коментари:

Публикуване на коментар