сряда, 23 октомври 2019 г.

Теоретична подсказва за местните избори - що са това кмет и Общински съвет?

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избиран от жителите на общината при условия и ред, определени със закон. Във всяка община ОбС се състои от различен брой съветници в зависимост от броя на жителите.
Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината, съгласно законите на страната. Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност, определя политиката на Общината по различни въпроси, свързани с общинско имущество, общински предприятия, общински финанси, данъци и такси, общинска администрация и др. Заседанията на Общинския съвет са открити и се свикват не по-малко от шест пъти годишно.
Общинският съвет решава въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител.
Граждани, които не са общински съветници, могат да вземат думата в края на заседанията по ред, определен от Общински съвет. Те могат да правят изказвания, предложения, да отправят питания по въпроси, представляващи обществен интерес, и които са от компетентността на Общинския съвет.
Кметът е местен едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Той ръководи изпълнителната дейност в рамките на общината. Нарича се още градоначалник. Институцията на кмета като управител на населеното място е стара и от установените традиции на съответното място се определят конкретните правомощия на кмета и съотношението на властта между негои представителния орган на местното самоуправление – общинския съвет.
Думата „кмет“ присъства в повечето славянски езици, като според най-широко приетата хипотеза произлиза от праславянската дума *kъмеtь. За нея се предполага, че е късна заемка от cometes, форма на латинското comes („спътник“, по-късно „човек от свитата на владетел“, „чиновник“). Идва от латинската дума comes чрез нейната форма „comitis“ - по тази линия произлиза и средновековната тила „комит(а)“, ползвана в годините на Първо българско царство.
Кметът ръководи общинската администрация чрез назначен от него секретар на общината, който е на пряко подчинение. Работата на кмета се подпомага от заместник-кметове, които той назначава. Връзките между кметовете на общини и Общинските съвети са очертани в Закон за местното самоуправление и местна администрация. Кметът на община привежда в действие решенията взети от органа на местно самоуправление (Общински съвет). В изпълнение на своите задължения, кметът издава заповеди.
Кметът на община може в рамките на своя мандат да назначи и т.нар. кметски наместници - те също имат статут на орган на местната власт, за да го представляват в места, които не са административен център и не са достатъчно големи, за да бъдат самостоятелно кметство с право на избор на свой кмет.
В Европейския съюз действа Харта за местно самоуправление, приета с решение на Еввропарламента през 1985 г. Снимката е част от корицата на "Местното управление и самоуправление" на Петко Монев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар