понеделник, 4 април 2016 г.

Комисия от външни независими експерти до края на април обследва дърветата по ул. "Симеон Велики" в Силистра

Община Силистра отговори на "сигнал от група граждани ... във връзка с наблюдавана интензивна санитарна сеч, извършвана в гр. Силистра през периода 2010 г. до настоящия момент" и за него научаваме чрез Фейсбук-профила ДА СПАСИМ ЧИНАРИТЕ НА СИЛИСТРА, публикуван на Фейсбук-страницата https://www.facebook.com/egoranova1/?fref=ts.

От него стават известни различни факти: 
- застарял е над 80% от дендрологичния състав на територията не само на града, но и на територията на цялата община, което налагало спешни мерки (компенсиращи грижи за стари и опасни дървета, застрашаващи живота, здравето и имуществото на гражданите). 
непрекъснатият агробиологичен процес спрямо тях е дело на фирмите „Синева” ЕООД и „Ербауер” ЕООД на база надоговорни отношения, като дейностите се извършват под ръководството на озеленителите на фирмите; в участъците по ул. „Седми септември” и ул. „Дръстър” по препоръка на специалистите ще бъдат посадени нови 30 липи. 

- ограниченият брой посадени дървета от вид туи са на места като компромисен вариант, защото там не могат да бъдат посадени широколистни дървета поради липса на отстояния.

- желанията на отделни граждани, предприятия, детски градини, училища, кметове и кметски наместници за кастрене и премахване на опасни дървета, постъпват в администрацията на Община Силистра като молби, жалби и докладни записки и биват разглеждани като такива (за периода 2010 г.-2016 г. това са около 880 дървета).

- снимковият материал регистрира  паднали натежали облистени скелетни клони, привидно здрави, както и цели дървета по улици, училища, детски градини и в Дунавския парк, за щастие без пострадали хора, но са нанесени значителни материални щети. Дават се и примери за неприятни случаи по няколко улици
В отговора се посочва също, че в редица европейски градове е заложена процедура по т. нар. „подмладяване“ на дървесни видове. Целта на подмяна, не рядко е да се заменят видовете с опасна коренова система с дървета, подходящи за градска среда. 

Проектантите по Проект „Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра“ подбират вида на предвидените за засаждане дървесни видове. Доставката се осъществява от фирмата-строител на обекта, а качеството се съблюдава от фирмата, упражняваща строителен надзор. 

Поддръжката за целия парк е възложена на „Синева“ ООД. Съгласно КСС на проекта бяха предвидени за засаждане и към днешна дата, реално са засадени следните растителни видове: - иглолистни – 180 бр. + 40 бр.; - широколистни – 250 бр. +40 бр. + 10 бр.; - вечнозелени храсти – 690 бр. + 90 бр. + 70 бр.; - цъфтящи храсти – 1 360 бр. + 170 бр. + 150 бр.; - увивни храсти – 100 бр. + 20 бр. + 80 бр.; - жив плет – 4 012 бр. 

Със Заповед на кмета, №ЗК- 1026/18.06.2015г. бе извършена проверка за установяване състоянието на новопосадената растителност по Проекта. Изготвен е Протокол, в които са посочени всички видове за подмяна, бе констатирана невкоренената и изсъхнала декоративна растителност.

В Община Силистра няма експертно становище, с което да се разрешава премахването на каквито и да е новопосадени дръвчета. Няма становище или решение иглолистната растителност да преобладава над широколистната.

Добитата дървесина от премахнати и кастрени дървета на територията на общината се транспортира до база на „ Синева” ЕООД, след което се маркира и след издаване на транспортен билет се транспортира до селата, и предоставя за огрев на лица имащи право на такава помощ.

По темата за чинарите: С писмо с изх. № 99-00-6-1682 (2) от 24.06.2015 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е одобрен Комплексен инвестиционен проект „Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“ включващ 6 обекта на интервенция. Инвестиционните, реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и ремонт на площад „Албена“ са част от горецитирания проект. 
Чрез Работна група за избор на обекти за интервенция, които да бъдат включени в Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г., са избрани проектите за ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“.

На 12.03.2016 г. Инвестиционната програма на Община Силистра е одобрена от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Предвиденият финансов ресурс за реализация на проект Градска среда е в размер на 5 370 000.00 лв. До 31 май 2016 г. Община Силистра трябва да подаде проектно предложение за финансиране на строително – монтажните работни на инвестиционните проекти по ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“.

На въпроса "Защо е взето това крайно решение – обсъждани ли са други варианти, при положение, че става въпрос за здрави дървета – защо се настоява за този краен вариант?" Общинското ръководство признава факта, че са здрави – защо и от кого е взето това решение? Необходимо е да се посочи становището на ландшафтните архитекти:

Чинарите са паркови дървета, те имат нужда от свободно пространство поради размерите, до които достигат: височина 50 метра и диаметър на стъблото 4 метра. Короната на дърветата се оформя от дебели разперени настрани клони, което го прави неподходящо за уличното осветление и опасно при натежаване на облистването или сложни метеорологични условия. Същото така чинарът образува силно разклонена коренова система, като част от корените остават плитко в земята и започват да растат нагоре. 

Дърветата по ул. „Симеон Велики“ са се развивали мощно, в резултат на което има нарушение на инфраструктурата: нарушени настилки, прекъсване на кабелна мрежа на уличното осветление, нарушение на водопроводна и канализационна инсталация. Дърветата и останалото озеленяване в междублоковите пространства и зад блоковете по ул. Симеон Велики и останалите улици не са предмет на предстоящото кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Относно публичните обсъждания, в процеса на реализация на проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г., във вестник „Силистренски бряг“, година XI, бр. 37 от 15-17 май 2015 г. е публикувана информация относно изготвения работен проект и подмяната на дървесната растителност с нова. 

На 29 май 2015 г. беше проведена заключителна пресконференция по проекта. На събитието бяха поканени граждани, медии, Областен информационен център (ОИЦ) и общински съветници. Покана към широката общественост е публикувана на сайта на Община Силистра на 26 май 2015 г. и са изпратени покани до представители на институции, Общински съвет Силистра и ОИЦ. На пресконференцията чрез презентация са представени изготвените работни проекти за всички обекти, в която са обсъдени дейностите по проектите включително и подмяната на растителността. 

Във връзка с изпълнение на дейност „Публичност и информация“ са отпечатани и раздадени дипляни с информация за изготвените работни проекти, в които изрично е спомената предвидената подмяна на дървесната растителност в работния проект за градска среда. В инвестиционния проект за ремонт на площад „Албена“ са предвидени за премахване 33 бр. дървета. За засаждане са предвидени 37 бр. иглолистни, 39 бр. широколистни, 2 159 декоративни храсти и 9 710 кв.м. затревяване. Горепосочената комисия ще предприеме същите действия освен за чинарите по ул. „Симеон Велики“ и за дървета на площад „Албена“.

В момента предстои сформиране на комисия от външни, независими експерти, която до края на месец април да обследва наличните дървета и храсти по ул. "Симеон Велики". 
След това комисията ще представи доклад с окончателно становище кои дървета могат да се запазят и кои трябва да се подменят. Водещото в работата на външните експерти ще бъде осигуряването на условия за реализацията на проекта в пълния му обхват, гарантиране целостта на сградите, подземната и надземна инфраструктура през следващите години, с цел гарантиране устойчивостта на проекта. Няма коментари:

Публикуване на коментар