сряда, 8 януари 2020 г.

РИОСВ Русе ще изпълнява нов проект в Биосферен парк „Сребърна“
РИОСВ Русе е бенифициент по нов проект („Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват „Сребърна”, който от 2017 г. е със статут на Биосферен парк”, един от 4-те в страната, защитили своето място като биопарк в ЮНЕСКО), финансиран по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“. Проектът е на стойност 8 532 373 лева, от които 85 % средства на ЕФРР (7 252 517,05 лв.) и 15% (1 279 855,95 лв.) национално съфинансиране. 
Терминологично уточнение: сукцесия (на латинскиsuccesio – приемственост, наследство) е последователна необратима и закономерна смяна на една биоценоза (фитоценоза, микробно съобщество, биогеоценоза и т.н.) с друга на определен участък от средата.
Основните дейности са свързани с изграждане на западен канал, реконструкция и рехабилитация на прилежащи съоръжения, закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня, проучване на хранителната база на „голям воден бик“, зарибяване на езерото, поддържащи дейности в пеликанската колония и др.
Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца. Всички предвидени дейности целят подобряване на хидрологичния режим в защитената зона, намаляване задържането на биогенни елементи в езерото и подобрения, свързани с местообитанията на редките видолюбиви птици.

Всички дейности са в съответствие с Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 г., Актуализирания план за управление на ПР (Биосферен парк) „Сребърна” от 2016 г., Плановете за действие за къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus), Голям воден бик (Botaurus stellaris) и Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и др. стратегически и нормативни документи. Проектът официално ще бъде представен в град Силистра пред институциите и заинтересованите лица на пресконференция през м. февруари тази година.

През 2018 г. експерти от РИОСВ Русе и гост оценители разгледаха постъпилите проекти в двата национални конкурса - за графичен знак и рекламен слоган за биосферен парк „Сребърна“. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 12 проекта за лого и 5 - за слоган. В част от конкурсните творби има съчетание на два елемента. Конкурсите са посветени на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO. Трима автори са излъчени в конкурса за графичен знак (лого) за биосферен парк „Сребърна". Фаворит на журито е Антония Димитрова - докторант във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, която е разработила три проекта (на снимката). На второ място е класирано предложението на Диян Джамбазов - графичен дизайнер от Силистра, а на трето - Калина Кузманова от МГ „Академик Кирил Попов“ в Пловдив. В конкурса за рекламен слоган не са излъчени победители. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар