събота, 6 февруари 2016 г.

Заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра


На 05.02.2016 г. се проведе заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие с участието на заместник областния управител Младен Минчев, в рамките на което бе приет отчет за дейността на съвета през 2015 г. и програма за работа през 2016 г. 

Приетата от съвета програма предвижда продължаване на дейностите стимулиране и разширяване на партньорството за ефективно прилагане на Закона за защита от домашно насилие и правилника за неговото прилагане и разработване на междуинституционален механизъм на регионално ниво за постигане на стандартизиран подход в работата по случаи на домашно насилие.

През 2016 г. отново ще бъдат реализирани традиционните вече инициативи в 16 дневната кампания за борба с насилието над жени (25 ноември – 10 декември) „Заедно по – добри”, „Ден на отворените врати” и информационна кампания в регионалните медии. Ще продължи работата за ранна превенция сред ученици, предвиждат се и две работни срещи със социалните служби и органите на съдебната власт, както и мониторинг по прилагане на Закона за защита от домашно насилие на територията на област Силистра и изготвяне на мониторингов доклад за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар